Wykaz dokumentów potrzebnych
do Sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

 

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • zgoda ks. Proboszcza parafii zamieszkania na chrzest w parafi M.B. Królowej Polski w Aninie,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 •  metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualna metryka chrztu z adnotacją "do ślubu kościelnego" (z datą do 6. miesięcy wstecz),
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB   KATOLICKI

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).