Menu

Msza św. ku czci św. Franciszka

7 października 2007 ks. Proboszcz Stanisław Markowski odprawił Mszę św ku czci św. Franciszka. Na tę jedyną w roku Mszę św. parafianie przyprowadzili swoje domowe zwierzęta.

Powrót

Oikos - wspólny dom

„Ślepcem jest ten, do kogo nie dociera blask bijący z rzeczy stworzonych. Głuchy jest ten, kto nie słyszy tak potężnego wołania. Niemy jest ten, kto nie wysławia Boga za te wszystkie skutki. Głupi jest ten, kto mimo takich wskazówek nie zauważa pierwszej zasady. Otwórz więc oczy,  nakłoń duchowe uszy, rozwiąż swe usta i przyłóż swoje  serce, abyś we wszystkich stworzeniach zobaczył, dosłyszał, pochwalił, ukochał, uszanował, uwielbił i uczcił swojego Boga, by przypadkiem nie powstał przeciw tobie cały świat”. (św. Bonawentura)

Nadużycia w świecie przyrody, których dopuścił się człowiek na przestrzeni ostatnich wieków  dają o sobie znać w postaci przeróżnych kataklizmów. Ocieplanie się klimatu wpływa znacząco na proces zamierania  niektórych roślin i wymieranie wielu gatunków zwierząt. Ostrzegał nas o tym  w sposób bardzo wyraźny Papież Jan Paweł II w encyklice  Centesimus Annus: „Człowiek, opanowany pragnieniem     posiadania i używania, bardziej aniżeli bycia i wzrastania,   zużywa w nadmiarze i w sposób nieuporządkowany zasoby ziemi, narażając przez to także własne życie.
/ … /     
    Człowiek mniema, że samowolnie może rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga przeznaczenia, które człowiek, owszem, może rozwijać, lecz któremu nie może się sprzeniewierzać. Zamiast pełnić rolę współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje Jego miejsce i w końcu prowokuje bunt natury, raczej przez niego tyranizowanej, niż rządzonej”. / j.w. 37,Encykliki J. Pawła II  s.504/

W trosce o zachowanie „przyrody jako cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu” papież wskazał ludzkości św. Franciszka z Asyżu jako męża godnego naśladowania, który „oddał należne uwielbienie, chwałę, cześć i wszelkie błogosławieństwo najwyższemu i dobremu Panu…” ogłaszając go „niebieskim patronem ekologów” 29.XI.1979 roku.

        Dnia 04 października przypada patronalne święto św. Franciszka z Asyżu i warto byśmy przypomnieli sobie o naszych zobowiązaniach wobec świata i jego przyrody. Byśmy „zauważyli, że wraz z człowiekiem OJCZE NASZ woła całe stworzenie. /…/ Świat jest środowiskiem rodzinnym, wszystkich łączy braterstwo i kult Boga Ojca poprzez modlitwę  wszystkich rzeczy” (Internet, Antologia tekstów o św. Franciszku).
        Przygotujmy zatem nasze stworzenia, które razem z nami pielgrzymują przez życie mieszkając pod tym samym dachem - bądź na naszym podwórku - i zabierzmy je ten jeden raz w roku na Mszę św. dnia 07 października o godz. 11.30, by razem z nami wyśpiewały hymn wdzięczności Bogu za dar życia, którym się cieszą.  Byśmy my sami zrozumieli, że one również są dziełem rąk Boga Najwyższego i  w nich także zawarty jest wielki artyzm stworzenia i piękno nieba.
       Mam nadzieję, że to wspólne trwanie pod tym samym niebem pozwoli nam szerzej spojrzeć na tajemnicę odpowiedzialności naszej za życie, do której wzywa nas papież w encyklice Evangelium vitae: „Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go”/Rdz.2,15/ jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy za rzeczywistość stworzoną, która z woli Boga ma służyć jego osobowej godności i jego życiu: odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki, ale i przyszłych pokoleń. Na tym polega kwestia ekologiczna z wszystkimi jej aspektami – od ochrony naturalnych „habitatów” różnych gatunków zwierząt i form życia po „ekologię człowieka” w ścisłym sensie” (Encykliki J.P.II, 42, s.682)

Ks. Proboszcz Stanisław Markowski